Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến của trang web này. Bằng việc sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

 

QUY ĐỊNH CHUNG

1.    Trong Điều Khoản và Điều Kiện này, các thuật ngữ sẽ có ý nghĩa như sau:
a.    “Khách Hàng” hoặc “bạn” có nghĩa là bạn và tất cả những ai đặt hàng để mua Sản Phẩm trên trang web này bằng việc đăng nhập vào trang web.
b.     “chúng tôi” có nghĩa là shop,  tức người bán các Sản Phẩm thông qua website: Hangtotchinhhang.com
c.    “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là các phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, biểu tượng, tên, hình ảnh, và thiết kế mà theo đó các quyền sở hữu trí tuệ được công nhận, bao gồm (nhưng không giới hạn) bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu hoặc bản quyền, tên thương mại, nhận diện thương mại, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, và các quyền tài sản khác (bất kể có được đăng ký hoặc có thể đăng ký bằng bất kỳ phương tiện nào hay không), và quyền nộp đơn đăng ký và bảo hộ đối với bất kỳ đối tượng nào nói trên.
f.    “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do bạn gửi đi để mua Sản Phẩm từ shop .
g.    Sản Phẩm có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được bán bởi hangtotchinhhang.com
h.    Điều Khoản và Điều Kiện có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định tại đây bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản và điều kiện này tại từng thời điểm.
2.    Việc bán các Sản Phẩm bởi Shop thông qua trang web này sẽ tuân theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện này.  Bằng việc gửi Đơn Đặt Hàng để Shop xử lý, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản và Điều Kiện dưới hình thức mà các Điều Khoản và Điều Kiện xuất hiện tại thời điểm Đơn Đặt Hàng của bạn được gửi đi để xử lý.
3.    Khách Hàng đồng ý sẽ hoàn tất quy trình đăng ký theo yêu cầu của Shop thể hiện tại trang web này. Khách Hàng sẽ cung cấp cho Shop thông tin hoàn chỉnh và cập nhật mới nhất, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng cung cấp cho Guardian bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh (hoặc sẽ trở thành thông tin không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh), Shop có quyền ngưng hoặc chấm dứt việc đăng ký của Khách Hàng đó và/hoặc từ chối việc sử dụng trang web này trong hiện tại hoặc tương lai của Khách Hàng đó.
4.    Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng được tạo dưới thông tin  của Khách Hàng
6.    Khách Hàng có thể đặt hàng thông qua trang web này. Sau khi đặt hàng, Khách Hàng sẽ nhận được email xác nhận hệ thống đã nhận Đơn Đặt Hàng. Để làm rõ, email xác nhận này không phải là xác nhận chấp thuận Đơn Đặt Hàng và không đảm bảo rằng các Sản Phẩm mà Khách Hàng đã đặt vẫn còn hàng. Việc một Sản Phẩm hoặc dịch vụ nào đó được hiển thị trên trang web tại một thời điểm cụ thể không có nghĩa là Sản Phẩm hoặc dịch vụ đó vẫn luôn có sẵn tại mọi thời điểm. Nếu không còn đủ hàng trong kho, chúng tôi buộc phải hủy Đơn Đặt Hàng và sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng cho đến khi chúng tôi chấp thuận Đơn Đặt Hàng bằng việc gửi một email tiếp theo để xác nhận sự chấp thuận của chúng tôi đối với Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng.
7.    Shop sẽ nỗ lực để đáp ứng Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng đã đặt thông qua Shop.  Tuy nhiên, Shop sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Shop từ chối toàn bộ hoặc một phần của Đơn Đặt Hàng vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thay đổi không thể thấy trước được đối với Sản Phẩm (tùy từng trường hợp) hoặc do Sản Phẩm không có sẵn.
8.    Tất cả hình ảnh của Sản Phẩm hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích minh họa nhằm giúp Khách Hàng dễ nhận diện Sản Phẩm.  Kích thước và màu sắc thật của Sản Phẩm có thể có khác biệt và các thông số này không được phản ánh chính xác trên vỏ bọc đóng gói Sản Phẩm mà Khách Hàng nhận được do việc điều chỉnh và cải thiện đóng gói Sản Phẩm.
9.    CHUYỂN RỦI RO: Tất cả rủi ro đối với Sản Phẩm sẽ chuyển sang cho Khách Hàng tại thời điểm giao hàng đến địa chỉ giao hàng của Khách Hàng.  Tuy nhiên quyền sở hữu đối với Sản Phẩm vẫn thuộc về Shop  cho đến khi việc thanh toán cho Sản Phẩm được hoàn tất.
10.    TRÁCH NHIỆM
a.    Trách nhiệm của Shop  dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, bồi thường cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ khiếm khuyết hoặc không tuân thủ của Sản Phẩm hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của Shop trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá giá trị của Sản Phẩm.
b.    Khách Hàng đảm bảo sẽ không sử dụng Sản Phẩm cho các mục đích không phù hợp và sẽ chịu trách nhiệm sử dụng các kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết khi sử dụng Sản Phẩm.  Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Shop sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung tư vấn hoặc thông tin liên quan đến Sản Phẩm và Shopsẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thông tin này không chính xác hoặc diễn đạt không đúng.
11.    QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
a.    Tất cả quyền, quyền sở hữu, lợi ích liên quan sở hữu trí tuệ trong tất cả các ý tưởng, hệ thống, tài liệu dạng viết, đồ họa hoặc hình thức khác liên quan đếnShop trên trang web này, tất cả chữ viết, hình vẽ, hình ảnh, hình dạng, đồ thị, và các tài liệu khác được đăng trên trang web sẽ luôn là tài sản của Shop.  Bạn sẽ không sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, tải, gửi, chuyển, lưu trữ, chỉnh sửa, thay đổi, hoặc trưng bày công khai hoặc gửi đi nội dung hoặc bất kỳ phần nào của trang web này vì bất kỳ mục đích gì mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shop
b.    Shop và các bên liên quan sở hữu nhãn hiệu, lô gô, nhãn hiệu dịch vụ thể hiện trên trang web/catalogue và/hoặc nhãn hiệu, lô gô, nhãn hiệu dịch vụ liên quan đến Sản Phẩm.  Khách Hàng và khách hàng viếng thăm trực tuyến không được phép sử dụng các đối tượng này mà không được sự cho phép bằng văn bản của Shop hoặc các bên liên quan.  Shop không cấp quyền hoặc cho phép bất kỳ bên nào truy cập trang web này được sử dụng hoặc tái sản xuất các nhãn hiệu, lô gô này dưới bất kỳ phương thức nào và Shop sẽ thực thi các biện pháp cần thiết đối với các bên này để đảm bảo quyền lợi liên quan.
12.    SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG: Nếu việc thực hiện nghĩa vụ của Shop bị cản trở do sự kiện bất khả kháng (bao gồm sự cản trở gây ra bởi đại dịch, hỏa hoạn, cháy nổ, thương vong, tai nạn, bão, lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thiên tai hoặc các quy định pháp luật, mệnh lệnh, yêu cầu của chính phủ Việt Nam hoặc cơ quan nhà nước, nổi loạn, bạo động, chiến tranh, đình công, tranh chấp lao động, thiếu hụt lao động hoặc lao động có tay nghề, thiết hụt Sản Phẩm, nguyên liệu, hỏng hóc về máy móc, chậm trễ chuyển giao, các vấn đề đối với nguồn cung cấp các tiện ích thiết yếu bao gồm điện, truyền thông, mạng Internet không hoạt động, hoặc các nguyên nhân khác (tương tự hoặc không tương tự như các nguyên nhân đã nêu) nằm ngoài khả năng kiểm soát của Shop, Shop sẽ có quyền không thực hiện nghĩa vụ đó trong phạm vi ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng.
13.    NỘI DUNG
a.    Shop sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cung cấp trên trang web là chính xác và cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, các thông tin này có thể bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác và Shop có quyền chỉnh sửa nội dung bị lỗi, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không chính xác này. Trong phạm vi luật định, Shop không cam kết về tính chính xác hoặc hoàn thiện của thông tin trên trang này.
b.    Tài liệu, thông tin chứa đựng trên trang này không tạo thành sự chào mời hoặc nài ép đối với Khách Hàng. Các tài liệu, thông tin này được cung cấp nhằm mục đích giúp Khách Hàng nắm biết thông tin và có thể được điều chỉnh, xóa bỏ hoặc thay thế tại từng thời điểm tùy thuộc vào quyết định của Shop.

15.    ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN: Shop có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của Shop .  Shop có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thông báo cho Khách Hàng về các sửa đổi này.  Khách Hàng có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện trước khi gửi Đơn Đặt Hàng.

16.    CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
a.    Các đề mục, tiểu mục trong các Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ nhằm tạo thuận lợi khi tham khảo và sẽ không có ý nghĩa trong việc giải thích và xây dựng bất kỳ điều khoản nào.
b.    Việc Shop không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được xem là khước từ các quyền và biện pháp khắc phục đó.  Việc Shop chỉ thực hiện một hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không cản trở Shop trong việc thực hiện phần còn lại hoặc các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác.
c.    Nếu bất kỳ điều nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ trở thành không có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
d.    Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.  Khách Hàng và Shop theo đây đồng ý với thẩm quyền xét xử của tòa án Việt nam đối với các vấn đề phát sinh.

 

GIÁ CẢ & KHUYẾN MẠI

1.    Trừ phi có quy định khác, giá cả Sản Phẩm sẽ được niêm yết bằng Việt Nam đồng, đã bao gồm thuế GTGT và/hoặc các loại thuế hiện hành áp dụng tại từng thời điểm, nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển và/hoặc phí thực hiện đơn hàng nếu có và sẽ được hiển thị rõ tại trang thanh toán khi bạn tiến hành đặt hàng.
2.  Shop sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả, thông tin chi tiết, mô tả, hoặc quy cách của Sản Phẩm thể hiện trên Shop là chính xác tại thời điểm thông tin được đưa lên hệ thống.  Tuy nhiên Guardian có quyền điều chỉnh thông tin về giá, mô tả, hoặc quy cách Sản Phẩm mà không cần phải thông báo trước.
3.    Giá cả Sản Phẩm được giới thiệu trên Shop là giá mua hàng trực tuyến.  Giá này có thể khác với giá Sản Phẩm thanh toán tại cửa hàng Shop.  Giá cả của một số Sản Phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước dựa vào sự biến động giá cả trên thị trường và các chương trình khuyến mại.
4.    Giá cả Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại sẽ luôn được hiển thị trên Shop ngoại trừ trường hợp bị lỗi kỹ thuật.  Mặc dù Shop sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng giá cả hiển thị trên trang web là chính xác, nhưng trang web có thể xuất hiện lỗi.  Trong trường hợp phát hiện bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá của Sản Phẩm và Chương Trình Khuyến Mại mà Khách Hàng đã đặt hàng, Shop sẽ thông báo cho Khách Hàng và đề nghị xác nhận đơn hàng với giá đúng của Sản Phẩm.  Nếu Shop  không thể liên hệ với Khách Hàng, Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng có thể bị hủy
5.    Sự khác biệt giữa hóa đơn tính tiền trực tuyến/giá đặt hàng và hóa đơn tính tiền cuối cùng có thể xảy ra do tình trạng hết hàng, thay thế, ưu đãi đặc biệt và sự thay đổi giá hằng ngày.  Shop có quyền điều chỉnh hóa đơn cuối cùng sau khi hóa đơn tính tiền trực tuyến/giá đặt hàng đã được hiển thị hoặc truyền tải đến Khách Hàng và những điều chỉnh đó sẽ được đánh dấu trên hóa đơn cuối cùng gửi cho Khách Hàng tại thời điểm giao hàng.
6.    Trong trường hợp có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại cùng được áp dụng cho Khách Hàng đối với cùng một Sản Phẩm, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong số những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản Phẩm nhưng sẽ không được kết hợp tất cả những chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đó trên một Sản Phẩm.
7.    Shop có thể giới hạn hạn mức tín dụng cho Khách Hàng cá nhân và Shop có quyền giới hạn doanh số và số lượng Sản Phẩm, bao gồm quyền không bán hàng cho người mua để bán lại và có quyền điều chỉnh, ngừng hoặc không tiếp tục kinh doanh Sản Phẩm, việc bán hàng, hoặc khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Khách Hàng.